Connect with us

#Current Affairs

10 Utanç Verici Örnek: Bati Medya’da Türkiye’deki Darbe Giriṣimi

Published

By Shehzade Mustafa

Bugünlerde ṣaṣırmak eskisine nazaran daha zor, fakat bazen bazi medyanın cüreti karṣısında ṣaṣkınlıḡa düṣmemek elde deḡil. Aṣaḡida bulunan liste sorumsuzca, yalan yanliṣ ve hatta düpedüz kurulup tasarlanmıṣ (kötü niyetli) batı medya kurumlarının Türkiye´de ki darbe giriṣimini sunan haber ve raporlarını bir araya getiriyor.

Bu çoḡunun propanda ve aldatma niyetiyle ortada olduḡu hakikatının göstergesi, ki bu tip ṣeyler okul dergisine dahi cazibesizdir.

Keep supporting MuslimMatters for the sake of Allah

Alhamdulillah, we're at over 850 supporters. Help us get to 900 supporters this month. All it takes is a small gift from a reader like you to keep us going, for just $2 / month.

The Prophet (SAW) has taught us the best of deeds are those that done consistently, even if they are small. Click here to support MuslimMatters with a monthly donation of $2 per month. Set it and collect blessings from Allah (swt) for the khayr you're supporting without thinking about it.

Indy2

Independent gazetesi Erdoḡan’a muhalif olmak için ciddi efor sarfetmekte. Bu yazıda ‘ihanet’ kelimesini (vatana ihanet anlamında) tırnak iṣaretleri içine koymuṣlar çünkü güya öldürücü askeri darbenin sivil hükümete karṣı düzenlediḡi giriṣim akıllarda devlete karṣı bir suç olup olmadiḡı sorusunu getiriyormuṣ.

Telegraph

Telegraph (bir çok baṣka gazetelerin yanı sıra) elini hızlı tutup uzmanlarin askeri grubu ve harekatını onları ‘Türkiye’nin laik anayasasının koruyucuları’ olarak adlandırarak savundular. Onları vatan haini ve milletine ihanet içinde olmakla suçlamaktansa, onlara samimi ve yüksek emel ve niyetler yakıṣtırıldı.

NYT

New York Times ise fırsattan istifade darbe giriṣiminin ilk ve kafa karıṣtırıcı anlarında halkı yegāne otoriter liderleri Erdoḡana olan sapkınlıklarını hatırlatmakla meṣguldü.Ve yine, Türkiye’nin yasal hükümeti nasıl oluyorsa yine uygunsuz ve geçerliksiz olarak lansediliyor, ki böylelikle darbe giriṣimi insanların gözünde yumuṣayıp normalleṣsin.

Times of Malta

Malta’nın Times’ı meseleyi biraz daha ilerletip, baṣka açıklama ve yazıların eṣliḡinde, isimsiz bir avrupa kaynaḡını twitleyip ‘darbenin yüksek ihtimalle baṣarıyla sonuçlanacaḡını’ ifade ettiler.Böylesine hassas bir zamanda bu derece doḡrulanmamis yorum ve yayınlarken gazetecelik dürüstlüḡü ve haysiyetinin korkunç eksikligi gazetecelik mesleḡi ve sorumluluḡuna ihanettir. ‘Zaten darbe baṣarı ile sonuçlandı, ülke ele geçirildi’ imajını vererek ṣüphesiz darbe giriṣimcilerine hedeflerine ulaṣma yolunda ilerlerken çok yardimci olmuṣlardır.

Sputnik

Rusya’nın Sputnik News hiç bir zaman tarafsız olma derdinde deḡildi fakat halkın darbeye karṣı direniṣ ve protestosunu ‘ṣenlik yapıyorlar’ diye sunarak, USSR propaganda kitaplarından seçmelere benzettiler. Ve yine, sayısiz yayın istikrarli bir ṣekilde darbe yandaṣı ve demokrasi karṣıtı görüṣlerini medyaya akıttılar.

The Daily Beast

The Daily Beast ve bir çok baṣka yayin, Erdoḡa’nın kaçtıḡı ve baṣka ülkeye sıḡindıḡını belirten tamamen asılsız haberleri yaparak, her anlamda kendilerini aṣtilar. Bilākis, bunu tweetldikleri esnada-Erdoḡan orada bombalarin patlamasına raḡmen istanbul’a iniyordu. Onların ve diḡer gazetecilerin de bildiḡi gibi, Erdoḡan baṣka ülkeye kaçsaydı, ülkeye sadık kalan kuvvetler zaten herṣeyin kaybedilip, ele geçirildigi fikrine kapılırlardı. Ne kadar abartılı ve asılsız olduḡunu bildikleri halde bu açıklamaların, bu apaçık yalanları açıklamada ısrarcı kaldılar ve hālā özür dileme olgunluḡu ve zahmetini göstermediler yahut kendilerini bu yalan yanlıṣ haberlerle besleyenleri, arkasındakileri ve gayelerini araṣtırma derdine düṣmediler.

VOX

VOX’un sloganı ‘haberleri anlayın”. Oysa demeleri gereken ṣu”haberleri BIZ nasıl istiyorsak öyle anlayın”. Onlar bu parçayi halkın kısa odak noktası, hafızası ve Türkiye’nin geliṣimi aṣamasında bir cok okuyucunun eksik bilgiye ulaṣacaḡi tahminini yürüterek piyasaya sürüyorlar. ‘Aḉik seçik yol gosterici’ olmaktansa, buna benzer tamamen kesilmiṣ ve taraf olarak ortaya çıktılar:

vox1

Erdogan açikça Turk demokrasi ve laiklik için bir tehdit

vox3

Asked, son yillarda bu konuda çok sessiz olmustu

Bu tarafsız gazetecelik deḡil. Bu propaganda amacıyla maskeli balo misali gazetecelik.

FoxNews

FOX News uzman olduḡu iṣi yaptı. Misafire iki seḉenekten biri olan yasal ve meṣru olan fakat sevmedikleri hükümet ve aynı zamanda vahṣet saçan bu ülkeyi dengesizlik, çalkantı ve büyük zulüme sürükleyecek askeri sıkı yönetim sunulduḡunda, onlar ikinciyi seçecektir. En azından, bunlar rol kesip göz boyama derdinde deḡil.

Indy4

(Yine) Independent gazetesi çıtayı yükseltti. Bunlar büyük bir komplo teorisini one sürüp, ortaya çıkardıklari yazı ile, bütün olanların hükümetin aldatıcı oyunundan baṣka birṣey olmadiḡi ortaya atarak Nazilere benzettiler. Belli ki, Erdoṣan karsiti olundugu sürece, en çatlak, en yabancı düṣmanı ve en saçma sapan fikir sahibi bile Independent çatısı altında yuva edinebilir.

BusinessInsider2

Nihayet, darbe engellendiḡine gore, bir çok yorumcu ve yayıncı yine son dönemin en zevkli geçmiṣ zamanına dönerek –Erdoḡan’ın çok otoriter ve fazlasıyla insafsız davranmıṣ olmasıyla ilgili ṣikayetlerini dillendiriyorlar. Yani , sanki ona karṣı bir darbe gerçekleṣtirilmeye ḉalıṣıldi, evi ve kaldıḡı yer tanklarla donatıldı, paralmentosu bombalanıp,polisleri karakl ve merkezlerinde öldürüldü?!

A…bekle. TAM OLARAK olan buydu.

Bu sadece Aysberg’in ucu. Düṣün ve incele, bu propagandayı denetle ve ciddi bir ṣekilde sorgula, bütün bu insanlar (yukarıda bahsedilen medya ve yayın organları) bu lider, bu hükümet ve bu ülkenin kaybetmesi, ḉökmesi ve yok olmasi iḉin neden bu kadar hevesliler?

Malcolm X’in dediḡi gibi:

x quote

Medya en kuvvetli birimdir. Onlar masumu suḉlu, suḉluyu masum yapma kuvvetine sahip. Kuvvet dediḡinde budur. Onlar kitlelerin zihinlerini kontrol ediyorlar.

Keep supporting MuslimMatters for the sake of Allah

Alhamdulillah, we're at over 850 supporters. Help us get to 900 supporters this month. All it takes is a small gift from a reader like you to keep us going, for just $2 / month.

The Prophet (SAW) has taught us the best of deeds are those that done consistently, even if they are small. Click here to support MuslimMatters with a monthly donation of $2 per month. Set it and collect blessings from Allah (swt) for the khayr you're supporting without thinking about it.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MuslimMatters NewsLetter in Your Inbox

Sign up below to get started

Trending